सोमवार, २७ जानेवारी, २०२०

आरती
त्याला दगड मारताना
ते म्हणाले,
फक्त आमचा हत्ती
खरा हत्ती!


तुझ्या वास्तवाला
अर्थ नाही
कसलाच!


मग जखमा
झाल्यावर म्हणाले,

"आता दवाखान्यात जा,
तुझा तूच.
आणि उपचार करून घे.

पण आम्हाला
दगड मारू नकोस.

बरा झालास की
आमची आरती
करायला मात्र विसरू नकोस."
-- राजीव उपाध्ये

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: