सोमवार, २० जून, २०११

दिनांक १ जुलै २०११ रोजीची अभद्र अमावस्या

दिनांक १ जुलै २०११ रोजी सायन कर्क राशीत ९ अंश ८ मि. वर अमावस्या होत असून ही अमावस्या गोचर शनी, युरेनस (हर्षल) बरोबर केंद्र योग करते. त्यात शनी बरोबर होणारा केंद्र योग हा अत्यंत तीव्र स्वरुपाचा आहे. या शिवाय ही अमावस्या प्लुटॊबरोबर प्रतियुती करते. थोडक्यात अमावस्ये मुळे बृहच्चौकोन ही भौमितिक रचना तयार झाली असल्याने ही अमावस्या एकंदर "अभद्र" अशीच म्हणावी लागेल.

अपघात, अडथळे, वैफल्य, घातपात, क्वचित जनक्षोभ किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या बातम्या या अमावस्येच्या पुढेमागे १ आठवडा संभवतात. खाली दिलेल्या जन्मतारखाना ही अमावस्या विशेष त्रासदायक जाण्याची शक्यता आहे.

कोणत्याही वर्षातील खालील जन्म तारखाना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत रवी सक्रिय होत असल्याने अमावस्येची अशुभ फले मिळु शकतात.
२८ मार्च ते २ एप्रिल
२९ जुन ते ४ जुलै
३० सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर
२९ डिसेंबर ते २ जानेवारी

खाली दिलेल्या जन्मतारखांच्या पत्रिकेत अमावस्येमुळे मंगळ सक्रिय होतो. त्यामुळे जन्मपत्रिकेत मंगळाने केलेल्या योगानुसार अमावस्येची अशुभ फले मिळु शकतात.

२० एप्रिल १९३५ ते ५ मे १९३५, ३१ मे १९३५ ते १७ जुन् १९३५, ७ नोव्हेंबर १९३५ ते १२ नोव्हेंबर १९३५
२ मार्च १९३६ ते ७ मार्च १९३६, ६ जुलै १९३६ ते १२ जुलै १९३६, २६ नोव्हेंबर १९३६ ते ३ डिसेम्बर १९३६
११ ऒच्त् १९३७ ते १६ ऑक्टोबर १९३७,
९ फेब्रुअरी १९३८ ते १४ फेब्रुअरी १९३८, १८ जुन १९३८ ते २४ जुन १९३८, ५ नोव्हेंबर १९३८ ते १२ नोव्हेंबर १९३८
३ एप्रिल १९३९ ते ११ एप्रिल १९३९
१४ जानेवारी १९४० ते २० जानेवारी १९४०, २८ मे १९४० ते ४ जुन १९४०, १६ ऑक्टोबर १९४० ते २३ ऑक्टोबर १९४०
२८ फेब्रुअरी १९४१ ते ६ मार्च १९४१, १५ जुलै १९४१ ते २३ जुलै १९४१
८ मे १९४२ ते १४ मे १९४२, २८ सप्टेंबर १९४२ ते ४ ऑक्टोबर १९४२
५ फेब्रुअरी १९४३ ते ११ फेब्रुअरी १९४३, ६ जुन १९४३ ते ११ जुन १९४३
११ एप्रिल १९४४ ते १९ एप्रिल १९४४, ९ सप्टेंबर १९४४ ते १५ सप्टेंबर १९४४
१५ जानेवारी १९४५ ते २० जानेवारी १९४५, १२ मे १९४५ ते १७ मे १९४५, २० सप्टेंबर १९४५ ते २७ सप्टेंबर १९४५
२१ ऑगस्ट १९४६ ते २७ ऑगस्ट १९४६
२७ डिसेम्बर १९४६ ते १ जानेवारी १९४७, २१ एप्रिल १९४७ ते २६ एप्रिल १९४७, २५ ऑगस्ट १९४७ ते ३१ ऑगस्ट १९४७
२९ जुलै १९४८ ते ५ ऑगस्ट १९४८, ६ डिसेम्बर १९४८ ते ११ डिसेम्बर १९४८
३१ मार्च १९४९ ते ५ एप्रिल १९४९, ३ ऑगस्ट १९४९ ते ९ ऑगस्ट १९४९
१६ जानेवारी १९५० ते ९ मार्च १९५०, २९ जुन १९५० ते ७ जुलै १९५०, १५ नोव्हेंबर १९५० ते २१ नोव्हेंबर १९५०
११ मार्च १९५१ ते १६ मार्च १९५१, १४ जुलै १९५१ ते २० जुलै १९५१, ७ डिसेम्बर १९५१ ते १४ डिसेम्बर १९५१,
२२ ऑक्टोबर १९५२ ते २७ ऑक्टोबर १९५२
१७ फेब्रुअरी १९५३ ते २३ फेब्रुअरी १९५३, २५ जुन १९५३ ते १ जुलै १९५३, १३ नोव्हेंबर १९५३ ते १९ नोव्हेंबर १९५३
८ मे १९५४ ते ७ जुन १९५४, ११ सप्टेंबर १९५४ ते १९ सप्टेंबर १९५४
२५ जानेवारी १९५५ ते ३० जानेवारी १९५५, ६ जुन १९५५ ते १२ जुन १९५५, २४ ऑक्टोबर १९५५ ते ३१ ऑक्टोबर १९५५
१० मार्च १९५६ ते १७ मार्च १९५६, २० डिसेम्बर १९५६ ते २७ डिसेम्बर १९५६
१६ मे १९५७ ते २२ मे १९५७, ५ ऑक्टोबर १९५७ ते ११ ऑक्टोबर १९५७
१३ फेब्रुअरी १९५८ ते १९ फेब्रुअरी १९५८, १७ जुन १९५८ ते २३ जुन १९५८
२३ एप्रिल १९५९ ते ३० एप्रिल १९५९, १७ सप्टेंबर १९५९ ते २३ सप्टेंबर १९५९
२४ जानेवारी १९६० ते २९ जानेवारी १९६०, २० मे १९६० ते २६ मे १९६०, ६ ऑक्टोबर १९६० ते १६ ऑक्टोबर १९६०
२४ डिसेम्बर १९६० ते ३ जानेवारी १९६१, १५ मार्च १९६१ ते २६ मार्च १९६१, २८ ऑगस्ट १९६१ ते ३ सप्टेंबर १९६१
३ जानेवारी १९६२ ते ८ जानेवारी १९६२, २९ एप्रिल १९६२ ते ४ मे १९६२, २ सप्टेंबर १९६२ ते ९ सप्टेंबर १९६२
८ ऑगस्ट १९६३ ते १४ ऑगस्ट १९६३, १४ डिसेम्बर १९६३ ते २० डिसेम्बर १९६३
७ एप्रिल १९६४ ते १३ एप्रिल १९६४, १० ऑगस्ट १९६४ ते १६ ऑगस्ट १९६४
१२ जुलै १९६५ ते २० जुलै १९६५, २३ नोव्हेंबर १९६५ ते २९ नोव्हेंबर १९६५
१८ मार्च १९६६ ते २४ मार्च १९६६, २१ जुलै १९६६ ते २७ जुलै १९६६, १७ डिसेम्बर १९६६ ते २५ डिसेम्बर १९६६
१ नोव्हेंबर १९६७ ते ७ नोव्हेंबर १९६७,
२६ फेब्रुअरी १९६८ ते २ मार्च १९६८, २ जुलै १९६८ ते ८ जुलै १९६८, २१ नोव्हेंबर १९६८ ते २७ नोव्हेंबर १९६८,
२ ऑक्टोबर १९६९ ते ८ ऑक्टोबर १९६९,
३ फेब्रुअरी १९७० ते ९ फेब्रुअरी १९७०, १३ जुन १९७० ते १९ जुन १९७०, ३१ ऑक्टोबर १९७० ते ७ नोव्हेंबर १९७०
२४ मार्च १९७१ ते ३१ मार्च १९७१
७ जानेवारी १९७२ ते १३ जानेवारी १९७२, २३ मे १९७२ ते ३० मे १९७२, १२ ऑक्टोबर १९७२ ते १८ ऑक्टोबर १९७२
२२ फेब्रुअरी १९७३ ते २८ फेब्रुअरी १९७३, २ जुलै १९७३ ते ८ जुलै १९७३,
२ मे १९७४ ते ९ मे १९७४, २४ सप्टेंबर १९७४ ते ३० सप्टेंबर १९७४
३१ जानेवारी १९७५ ते ६ फेब्रुअरी १९७५, ३१ मे १९७५ ते ५ जुन १९७५
३ एप्रिल १९७६ ते ११ एप्रिल १९७६, ४ सप्टेंबर १९७६ ते १० सप्टेंबर १९७६
१० जानेवारी १९७७ ते १६ जानेवारी १९७७, ७ मे १९७७ ते १२ मे १९७७, १३ सप्टेंबर १९७७ ते १९ सप्टेंबर १९७७
१६ ऑगस्ट १९७८ ते २२ ऑगस्ट १९७८, २२ डिसेम्बर १९७८ ते २७ डिसेम्बर १९७८,
१६ एप्रिल १९७९ ते २१ एप्रिल १९७९, १९ ऑगस्ट १९७९ ते २५ ऑगस्ट १९७९,
२३ जुलै १९८० ते ३० जुलै १९८०, १ डिसेम्बर १९८० ते ६ डिसेम्बर १९८०
२६ मार्च १९८१ ते ३१ मार्च १९८१, २९ जुलै १९८१ ते ४ ऑगस्ट १९८१
१ जानेवारी १९८२ ते ११ जानेवारी १९८२, २९ मार्च १९८२ ते ९ एप्रिल १९८२, १६ जुन १९८२ ते २६ जुन १९८२, १० नोव्हेंबर १९८२ ते १५ नोव्हेंबर १९८२
६ मार्च १९८३ ते ११ मार्च १९८३, १० जुलै १९८३ ते १६ जुलै १९८३, ३० नोव्हेंबर १९८३ ते ७ डिसेम्बर १९८३
१५ ऑक्टोबर १९८४ ते २१ ऑक्टोबर १९८४,
१२ फेब्रुअरी १९८५ ते १७ फेब्रुअरी १९८५, २० जुन १९८५ ते २६ जुन १९८५, ८ नोव्हेंबर १९८५ ते १४ नोव्हेंबर १९८५


खाली दिलेल्या जन्मतारखांच्या पत्रिकेत अमावस्येमुळे शनी सक्रिय होतो. त्यामुळे जन्मपत्रिकेत शनीने केलेल्या योगानुसार अमावस्येची अशुभ फले मिळु शकतात..
२२ मार्च १९३८ ते २४ एप्रिल १९३८,
१८ ऑगस्ट १९४४ ते ३१ डिसेम्बर १९४४,
७ मे १९४५ ते ११ जुन १९४५
१३ ऑक्टोबर १९५१ ते १७ नोव्हेंबर १९५१
८ एप्रिल १९५२ ते ११ ऑगस्ट १९५२
१२ डिसेम्बर १९५९ ते १५ जानेवारी १९६०
१ मे १९६७ ते १५ जुन १९६७
३ सप्टेंबर १९६७ ते २८ ऑक्टोबर १९६७
१९ जानेवारी १९६८ ते १ मार्च १९६८
२१ जुन १९७४ ते २२ जुलै १९७४
२४ नोव्हेंबर १९८० ते १८ मार्च १९८१
१८ ऑगस्ट १९८१ ते २२ सप्टेंबर १९८१

खाली दिलेल्या जन्मतारखांच्या पत्रिकेत अमावस्येमुळे युरेनस सक्रिय होतो. त्यामुळे जन्मपत्रिकेत युरेनसने केलेल्या योगानुसार अमावस्येची अशुभ फले मिळु शकतात.
३१ झुल् १९५० ते ६ जानेवारी १९५१
१८ मे १९५१ ते २७ जुलै १९५१
२३ जानेवारी १९५२ ते ११ मे १९५२
१३ नोव्हेंबर १९६९ ते १९ मार्च १९७०
३० ऑगस्ट १९७० ते ३ नोव्हेंबर १९७०
११ एप्रिल १९७१ ते २० ऑगस्ट १९७१

खाली दिलेल्या जन्मतारखांच्या पत्रिकेत अमावस्येमुळे नेपच्यून सक्रिय होतो. त्यामुळे जन्मपत्रिकेत नेपच्यूनने केलेल्या योगानुसार अमावस्येची अशुभ फले मिळु शकतात.
२६ ऑक्टोबर १९४५ ते २ एप्रिल १९४६
२९ ऑगस्ट १९४६ ते २० ऑक्टोबर १९४७
१९ एप्रिल १९४८ ते २० ऑगस्ट १९४८

खाली दिलेल्या जन्मतारखांच्या पत्रिकेत अमावस्येमुळे प्लुटो सक्रिय होतो. त्यामुळे जन्मपत्रिकेत प्लुटोने केलेल्या योगानुसार अमावस्येची अशुभ फले मिळु शकतात.
११ ऑक्टोबर १९७४ ते २७ एप्रिल १९७५
५ ऑगस्ट १९७५ ते १ डिसेम्बर १९७५
२९ फेब्रुअरी १९७६ ते २३ सप्टेंबर १९७६

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: