सोमवार, ८ ऑगस्ट, २०११

भाग -२ दिनांक १३ ऑगस्ट २०११ रोजीची अत्यंत घाणेरडी पौर्णिमाकाल प्रसिद्ध (खाली वाचा) केलेल्या लेखाचा हा पुढचा आणि शेवटचा भाग. यात ज्यांच्या जन्मत्रिकेतील मंगळ, शनी, हर्षल, नेपच्यून आणि प्लुटॊ १३ ऑगस्ट २०११ च्या पौर्णिमेने बाधित होतात, त्यांची यादी दिली आहे.

पुढे दिलेल्या तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत पौर्णिमेमुळे मंगळ सक्रिय होतो. या व्यक्तींना अपघात होण्याची शक्यता ही पौर्णिमा दर्शवते.

३० ऑगस्ट १९३५ ते ५ सप्टेंबर १९३५
३१ डिसेंबर १९३५ ते ५ जानेवारी १९३६
२७ एप्रिल १९३६ ते ३ मे १९३६
८ सप्टेंबर १९३६ ते १५ सप्टेंबर १९३६
१२ फेब्रुअरी १९३७ ते २१ फेब्रुअरी १९३७
६ जून १९३७ ते १९ जुलै १९३७
६ डिसेंबर १९३७ ते १२ डिसेंबर १९३७
७ एप्रिल १९३८ ते १३ एप्रिल १९३८
२१ ऑगस्ट १९३८ ते २७ ऑगस्ट १९३८
११ जानेवारी १९३९ ते १७ जानेवारी १९३९
१ नोव्हेंबर १९३९ ते ७ नोव्हेंबर १९३९
१५ मार्च १९४० ते २१ मार्च १९४०
१ ऑगस्ट १९४० ते ८ ऑगस्ट १९४०
१९ डिसेंबर १९४० ते २५ डिसेंबर १९४०
२९ एप्रिल १९४१ ते ५ मे १९४१
१५ फेब्रुअरी १९४२ ते २२ फेब्रुअरी १९४२
१४ जुलै १९४२ ते २० जुलै १९४२
२९ नोव्हेंबर १९४२ ते ५ डिसेंबर १९४२
२ एप्रिल १९४३ ते ७ एप्रिल १९४३
५ ऑगस्ट १९४३ ते ११ ऑगस्ट १९४३
२३ जून १९४४ ते ३० जून १९४४
९ नोव्हेंबर १९४४ ते १५ नोव्हेंबर १९४४
१० मार्च १९४५ ते १५ मार्च १९४५
७ जुलै १९४५ ते १२ जुलै १९४५
३० मे १९४६ ते ७ जून १९४६
२१ ऑक्टोबर १९४६ ते २७ ऑक्टोबर १९४६
१८ फेब्रुअरी १९४७ ते २३ फेब्रुअरी १९४७
१५ जून १९४७ ते २१ जून १९४७
५ नोव्हेंबर १९४७ ते १३ नोव्हेंबर १९४७
३ मार्च १९४८ ते २० मार्च १९४८
८ एप्रिल १९४८ ते २७ एप्रिल १९४८
१ ऑक्टोबर १९४८ ते ७ ऑक्टोबर १९४८
२८ जानेवारी १९४९ ते २ फेब्रुअरी १९४९
२५ मे १९४९ ते ३० मे १९४९
७ ऑक्टोबर १९४९ ते १४ ऑक्टोबर १९४९
९ सप्टेंबर १९५० ते १५ सप्टेंबर १९५०
८ जानेवारी १९५१ ते १३ जानेवारी १९५१
५ मे १९५१ ते ११ मे १९५१
१६ सप्टेंबर १९५१ ते २३ सप्टेंबर १९५१
७ ऑगस्ट १९५२ ते १५ ऑगस्ट १९५२
१६ डिसेंबर १९५२ ते २१ डिसेंबर १९५२
१५ एप्रिल १९५३ ते २० एप्रिल १९५३
२८ ऑगस्ट १९५३ ते ३ सप्टेंबर १९५३
२१ जानेवारी १९५४ ते २७ जानेवारी १९५४
१८ नोव्हेंबर १९५४ ते २४ नोव्हेंबर १९५४
२५ मार्च १९५५ ते ३१ मार्च १९५५
९ ऑगस्ट १९५५ ते १६ ऑगस्ट १९५५
२७ डिसेंबर १९५५ ते ३ जानेवारी १९५६
१५ मे १९५६ ते २१ मे १९५६
२७ फेब्रुअरी १९५७ ते ६ मार्च १९५७
२१ जुलै १९५७ ते २७ जुलै १९५७
६ डिसेंबर १९५७ ते १२ डिसेंबर १९५७
११ एप्रिल १९५८ ते १७ एप्रिल १९५८
२३ ऑगस्ट १९५८ ते ३१ ऑगस्ट १९५८
१९ नोव्हेंबर १९५८ ते ३ डिसेंबर १९५८
७ जानेवारी १९५९ ते २२ जानेवारी १९५९
२ जुलै १९५९ ते ८ जुलै १९५९
१७ नोव्हेंबर १९५९ ते २३ नोव्हेंबर १९५९
१८ मार्च १९६० ते २३ मार्च १९६०
१६ जुलै १९६० ते २२ जुलै १९६०
९ जून १९६१ ते १६ जून १९६१
२९ ऑक्टोबर १९६१ ते ३ नोव्हेंबर १९६१
२६ फेब्रुअरी १९६२ ते ३ मार्च १९६२
२३ जून १९६२ ते २९ जून १९६२
२२ नोव्हेंबर १९६२ ते ७ डिसेंबर १९६२
१३ जानेवारी १९६३ ते २६ जानेवारी १९६३
९ मे १९६३ ते १९ मे १९६३
९ ऑक्टोबर १९६३ ते १५ ऑक्टोबर १९६३
६ फेब्रुअरी १९६४ ते ११ फेब्रुअरी १९६४
१ जून १९६४ ते ७ जून १९६४
१६ ऑक्टोबर १९६४ ते २३ ऑक्टोबर १९६४
१८ सप्टेंबर १९६५ ते २३ सप्टेंबर १९६५
१६ जानेवारी १९६६ ते २१ जानेवारी १९६६
१३ मे १९६६ ते १८ मे १९६६
२४ सप्टेंबर १९६६ ते ३० सप्टेंबर १९६६
२३ ऑगस्ट १९६७ ते २९ ऑगस्ट १९६७
२६ डिसेंबर १९६७ ते ३१ डिसेंबर १९६७
२२ एप्रिल १९६८ ते २८ एप्रिल १९६८
३ सप्टेंबर १९६८ ते १० सप्टेंबर १९६८
२ फेब्रुअरी १९६९ ते १० फेब्रुअरी १९६९
३० नोव्हेंबर १९६९ ते ५ डिसेंबर १९६९
२ एप्रिल १९७० ते ८ एप्रिल १९७०
१६ ऑगस्ट १९७० ते २२ ऑगस्ट १९७०
५ जानेवारी १९७१ ते ११ जानेवारी १९७१
१७ जून १९७१ ते ४ ऑगस्ट १९७१
१२ ऑक्टोबर १९७१ ते २२ ऑक्टोबर १९७१
१० मार्च १९७२ ते १६ मार्च १९७२
२८ जुलै १९७२ ते ३ ऑगस्ट १९७२
१४ डिसेंबर १९७२ ते २० डिसेंबर १९७२
२२ एप्रिल १९७३ ते २७ एप्रिल १९७३
६ फेब्रुअरी १९७४ ते १३ फेब्रुअरी १९७४
९ जुलै १९७४ ते १५ जुलै १९७४
२४ नोव्हेंबर १९७४ ते ३० नोव्हेंबर १९७४
२८ मार्च १९७५ ते २ एप्रिल १९७५
२८ जुलै १९७५ ते ३ ऑगस्ट १९७५
१८ जून १९७६ ते २४ जून १९७६
५ नोव्हेंबर १९७६ ते १० नोव्हेंबर १९७६
५ मार्च १९७७ ते १० मार्च १९७७
१ जुलै १९७७ ते ७ जुलै १९७७
२३ मे १९७८ ते ३१ मे १९७८
१७ ऑक्टोबर १९७८ ते २२ ऑक्टोबर १९७८
१३ फेब्रुअरी १९७९ ते १८ फेब्रुअरी १९७९
१० जून १९७९ ते १६ जून १९७९
२८ ऑक्टोबर १९७९ ते ४ नोव्हेंबर १९७९
२६ सप्टेंबर १९८० ते २ ऑक्टोबर १९८०
२३ जानेवारी १९८१ ते २८ जानेवारी १९८१
२० मे १९८१ ते २६ मे १९८१
२ ऑक्टोबर १९८१ ते ८ ऑक्टोबर १९८१
३ सप्टेंबर १९८२ ते ९ सप्टेंबर १९८२
३ जानेवारी १९८३ ते ८ जानेवारी १९८३
१ मे १९८३ ते ६ मे १९८३
१२ सप्टेंबर १९८३ ते १८ सप्टेंबर १९८३
२१ फेब्रुअरी १९८४ ते ३ मार्च १९८४
६ मे १९८४ ते १७ मे १९८४
२४ जुलै १९८४ ते २ ऑगस्ट १९८४
१० डिसेंबर १९८४ ते १५ डिसेंबर १९८४
१० एप्रिल १९८५ ते १६ एप्रिल १९८५
२३ ऑगस्ट १९८५ ते २९ ऑगस्ट १९८५

पुढे दिलेल्या तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत पौर्णिमेमुळे शनी सक्रिय होतो. या व्यक्तींना अपघात, अड्थळे, आजारपण होण्याची शक्यता ही पौर्णिमा दर्शवते
१३ मे १९४१ ते १५ जून १९४१
२१ डिसेंबर १९४१ ते २५ फेब्रुअरी १९४२
२६ सप्टेंबर १९४७ ते २६ नोव्हेंबर १९४७
१२ डिसेंबर १९४७ ते १७ फेब्रुअरी १९४८
१५ जून १९४८ ते २२ जुलै १९४८
४ जानेवारी १९५५ ते २९ एप्रिल १९५५
२ ऑक्टोबर १९५५ ते ७ नोव्हेंबर १९५५
१७ मार्च १९६३ ते ९ मे १९६३
२८ जून १९६३ ते २९ ऑगस्ट १९६३
१२ डिसेंबर १९६३ ते २१ जानेवारी १९६४
२६ जून १९७० ते २ सप्टेंबर १९७०
७ सप्टेंबर १९७० ते १८ नोव्हेंबर १९७०
१६ मार्च १९७१ ते २१ एप्रिल १९७१
३० जुलै १९७७ ते ३० ऑगस्ट १९७७
७ नोव्हेंबर १९८४ ते ११ डिसेंबर १९८४
१७ जून १९८५ ते २ सप्टेंबर १९८५

पुढे दिलेल्या तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत पौर्णिमेमुळे हर्षल सक्रिय होतो. या व्यक्तींना अपघात, अविवेकी कृती, धननाश, अनुभवास येण्याची शक्यता ही पौर्णिमा दर्शवते
२३ मे १९३९ ते १८ डिसेंबर १९३९
५ मार्च १९४० ते २३ मे १९४०
२८ डिसेंबर १९४० ते ४ मार्च १९४१
११ सप्टेंबर १९५९ ते १८ फेब्रुअरी १९६०
२७ जून १९६० ते ३ सप्टेंबर १९६०
१२ मार्च १९६१ ते १५ जून १९६१
११ डिसेंबर १९७८ ते १९ मे १९७९
२९ सप्टेंबर १९७९ ते ५ डिसेंबर १९७९
६ जून १९८० ते २० सप्टेंबर १९८०

पुढे दिलेल्या तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत पौर्णिमेमुळे नेपच्यून सक्रिय होतो. या व्यक्तींना आजारपण, फसवणूक होण्याची शक्यता ही पौर्णिमा दर्शवते

९ डिसेंबर १९६४ ते १० मे १९६५
१२ ऑक्टोबर १९६५ ते ४ डिसेंबर १९६६
२८ मे १९६७ ते ६ ऑक्टोबर १९६७

पुढे दिलेल्या तारखांना जन्मलेल्या व्यक्तींच्या पत्रिकेत पौर्णिमेमुळे प्लुटॊ सक्रिय होतो. या व्यक्तींना अपरिहार्यतेमुळे निर्माण होणार्‍या समस्या, मानहानी, अपघात होण्याची शक्यता ही पौर्णिमा दर्शवते
६ सप्टेंबर १९५० ते १० फेब्रुअरी १९५१
१५ जुलै १९५१ ते २ ऑक्टोबर १९५२
१८ जानेवारी १९५३ ते ६ ऑगस्ट १९५३
१६ एप्रिल १९५४ ते २३ मे १९५४

1 टिप्पणी:

अनामित म्हणाले...

आपण मेदिनीय ज्योतिषाआधारे भविष्य वर्तविले आहे असे वाटते